THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-C3/VNM/2018
Ngày công bố
6/9/2018 1
STT
02
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
19-C3/VNM/2018
Ngày công bố
7/6/2018 1
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
31-D3/VNM/2018
Ngày công bố
11/13/2018
STT
04
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
13-C3/VNM/2018
Ngày công bố
6/23/2018
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-C3/VNM/2018
Ngày công bố
6/23/2018
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-C3/VNM/2018
Ngày công bố
6/23/2018
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-C3/VNM/2018
Ngày công bố
6/23/2018
STT
08
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-C3/VNM/2018
Ngày công bố
6/23/2018
STT
09
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-C3/VNM/2018
Ngày công bố
6/23/2018
STT
14
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-D1/VNM/2018
Ngày công bố
8/2/2018 1
STT
15
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-D1/VNM/2018
Ngày công bố
8/2/2018 1
STT
16
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-D1/VNM/2018
Ngày công bố
8/2/2018 1
STT
17
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C4/VNM/2018
Ngày công bố
7/12/2018
STT
18
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-C4/VNM/2018
Ngày công bố
7/12/2018
STT
19
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C4/VNM/2018
Ngày công bố
7/12/2018
STT
20
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
11-C4/VNM/2018
Ngày công bố
7/24/2018
STT
21
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
10-C4/VNM/2018
Ngày công bố
7/24/2018
STT
22
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-C4/VNM/2018
Ngày công bố
7/23/2018
STT
23
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-C4/VNM/2018
Ngày công bố
7/23/2018
STT
24
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
13-D1/VNM/2018
Ngày công bố
6/11/2018
STT
25
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D1/VNM/2018
Ngày công bố
6/14/2018
STT
26
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-D1/VNM/2018
Ngày công bố
6/15/2018
STT
27
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-D1/VNM/2018
Ngày công bố
6/12/2018
STT
28
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D1/VNM/2018
Ngày công bố
6/15/2018
STT
29
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-D1/VNM/2018
Ngày công bố
6/18/2018
STT
30
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-D1/VNM/2018
Ngày công bố
6/12/2018
STT
31
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D1/VNM/2018
Ngày công bố
6/12/2018
STT
32
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D1/VNM/2018
Ngày công bố
6/15/2018
STT
33
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
20-D1/VNM/2018
Ngày công bố
6/18/2018
STT
34
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D1/VNM/2018
Ngày công bố
3/22/2018
STT
35
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D1/VNM/2018
Ngày công bố
3/22/2018
STT
36
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
33-D3/VNM/2018
Ngày công bố
11/14/2018
STT
37
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D1/VNM/2018
Ngày công bố
3/8/2018 1
STT
38
Sản phẩm
Sản phẩm dinh dưỡng - Dielac Mama Gold - Hương cam
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-A5/VNM/2018
Ngày công bố
9/5/2018 1
STT
39
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-B3/VNM/2018
Ngày công bố
8/23/2018
STT
42
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (xanh biển)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-B3/VNM/2018
Ngày công bố
4/4/2018 1
STT
43
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (đỏ)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-B3/VNM/2018
Ngày công bố
4/4/2018 1
STT
44
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (cam)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-B3/VNM/2018
Ngày công bố
4/4/2018 1
STT
45
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
34-D3/VNM/2018
Ngày công bố
11/14/2018
STT
46
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-F3/VNM/2018
Ngày công bố
7/30/2018
STT
47
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-D4/VNM/2018
Ngày công bố
3/9/2018 1
STT
48
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-F1/VNM/2018
Ngày công bố
3/8/2018 1
STT
49
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
35-D3/VNM/2018
Ngày công bố
11/14/2018
STT
50
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
37-D3/VNM/2018
Ngày công bố
11/14/2018
STT
51
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D3/VNM/2018
Ngày công bố
4/23/2018
STT
52
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D3/VNM/2018
Ngày công bố
5/4/2018 1
STT
53
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2018
Ngày công bố
5/4/2018 1
STT
54
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2018
Ngày công bố
5/4/2018 1
STT
55
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-C2/VNM/2018
Ngày công bố
8/18/2018
STT
56
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (xanh lá)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-B3/VNM/2018
Ngày công bố
4/4/2018 1
STT
57
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-B3/VNM/2018
Ngày công bố
4/23/2018
STT
58
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-B1/VNM/2018
Ngày công bố
4/23/2018
STT
59
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
11-F3/VNM/2018
Ngày công bố
8/14/2018
STT
60
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-F3/VNM/2018
Ngày công bố
8/14/2018
STT
61
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-F3/VNM/2018
Ngày công bố
5/28/2018
STT
62
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-F3/VNM/2018
Ngày công bố
4/11/2018
STT
63
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
31-C3/VNM/2018
Ngày công bố
7/16/2018
STT
64
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
32-C3/VNM/2018
Ngày công bố
7/16/2018
STT
65
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
33-C3/VNM/2018
Ngày công bố
7/16/2018
STT
66
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
23-C3/VNM/2018
Ngày công bố
8/13/2018
STT
67
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
36-D3/VNM/2018
Ngày công bố
11/16/2018
STT
68
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-F3/VNM/2018
Ngày công bố
8/2/2018 1
STT
69
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-D2/VNM/2018
Ngày công bố
8/31/2018
STT
70
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-D2/VNM/2018
Ngày công bố
9/8/2018 1
STT
71
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất thanh trùng Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-C1/VNM/2018
Ngày công bố
12/11/2018
STT
72
Sản phẩm
Sữa tươi thanh trùng có đường Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-C1/VNM/2018
Ngày công bố
12/11/2018
STT
73
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
30-C3/VNM/2018
Ngày công bố
12/17/2018
STT
74
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C3/VNM/2019
Ngày công bố
1/21/2019
STT
75
Sản phẩm
Thức uống năng lượng hương cam đào - Vinamilk Power
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-F3/VNM/2019
Ngày công bố
4/17/2019
STT
76
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D4/VNM/2018
Ngày công bố
10/22/2018
STT
77
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
18-D1/VNM/2018
Ngày công bố
6/18/2018
STT
78
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
19-D1/VNM/2018
Ngày công bố
6/18/2018
STT
79
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-F1/VNM/2018
Ngày công bố
7/16/2018
STT
80
Sản phẩm
Sữa đậu nành giàu đạm có đường - GoldSoy - Vinamilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F1/VNM/2018
Ngày công bố
7/6/2018 1
STT
81
Sản phẩm
Sữa đậu nành giàu đạm không đường - GoldSoy - Vinamilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-F1/VNM/2018
Ngày công bố
7/6/2018 1
STT
82
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D3/VNM/2018
Ngày công bố
7/23/2018
STT
83
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-D3/VNM/2018
Ngày công bố
7/23/2018
STT
84
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-D3/VNM/2018
Ngày công bố
7/23/2018
STT
85
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D3/VNM/2018
Ngày công bố
7/25/2018
STT
86
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-D3/VNM/2018
Ngày công bố
7/25/2018
STT
87
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D3/VNM/2018
Ngày công bố
7/25/2018
STT
88
Sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng không đường Nhãn hiệu Vinamilk 100% sữa tươi - Học đường
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-C2/VNM/2018
Ngày công bố
8/18/2018
STT
89
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng - Vinamilk - 100% A2
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-C2/VNM/2018
Ngày công bố
7/16/2018
STT
90
Sản phẩm
Sữa dinh dưỡng có đường - Vinamilk ADM Gold - Học đường
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
39-C3/VNM/2018
Ngày công bố
9/21/2018
STT
91
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-D2/VNM/2018
Ngày công bố
9/7/2018 1
STT
92
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-D2/VNM/2018
Ngày công bố
9/7/2018 1
STT
93
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-D2/VNM/2018
Ngày công bố
9/8/2018 1
STT
94
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-F3/VNM/2018
Ngày công bố
8/8/2018 1
STT
95
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-D1/VNM/2018
Ngày công bố
6/20/2018
STT
96
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
27-D3/VNM/2018
Ngày công bố
8/8/2018 1
STT
97
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
28-D3/VNM/2018
Ngày công bố
9/6/2018 1
STT
98
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
29-D3/VNM/2018
Ngày công bố
8/8/2018 1
STT
99
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
19-D3/VNM/2018
Ngày công bố
9/17/2018
STT
100
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
16-D3/VNM/2018
Ngày công bố
9/17/2018
STT
101
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
17-D3/VNM/2018
Ngày công bố
9/17/2018
STT
102
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-D1/VNM/2019
Ngày công bố
2/26/2019
STT
103
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-D1/VNM/2019
Ngày công bố
2/27/2019
STT
104
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-D1/VNM/2019
Ngày công bố
2/26/2019
STT
105
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2019
Ngày công bố
2/15/2019
STT
106
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2019
Ngày công bố
2/14/2019
STT
107
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D3/VNM/2019
Ngày công bố
2/14/2019
STT
108
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-D3/VNM/2019
Ngày công bố
2/15/2019
STT
109
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D3/VNM/2019
Ngày công bố
2/14/2019
STT
110
Sản phẩm
Kem cà phê hạnh nhân - Delight