THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-C3/VNM/2018
Ngày công bố
09/06/2018
STT
02
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
19-C3/VNM/2018
Ngày công bố
06/07/2018
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
31-D3/VNM/2018
Ngày công bố
13/11/2018
STT
04
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
13-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
08
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
09
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
10
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-C2/VNM/2018
Ngày công bố
27/06/2018
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-C2/VNM/2018
Ngày công bố
30/06/2018
STT
12
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-C2/VNM/2018
Ngày công bố
30/06/2018
STT
13
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C2/VNM/2018
Ngày công bố
27/06/2018
STT
14
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất thanh trùng - Vinamilk - 100% A2
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-C1/VNM/2018
Ngày công bố
05/07/2018
STT
15
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-D1/VNM/2018
Ngày công bố
02/08/2018
STT
16
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-D1/VNM/2018
Ngày công bố
02/08/2018
STT
17
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-D1/VNM/2018
Ngày công bố
02/08/2018
STT
18
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C4/VNM/2018
Ngày công bố
12/07/2018
STT
19
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-C4/VNM/2018
Ngày công bố
12/07/2018
STT
20
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C4/VNM/2018
Ngày công bố
12/07/2018
STT
21
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
11-C4/VNM/2018
Ngày công bố
24/07/2018
STT
22
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
10-C4/VNM/2018
Ngày công bố
24/07/2018
STT
23
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-C4/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
24
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-C4/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
25
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
13-D1/VNM/2018
Ngày công bố
11/06/2018
STT
26
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D1/VNM/2018
Ngày công bố
14/06/2018
STT
27
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-D1/VNM/2018
Ngày công bố
15/06/2018
STT
28
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-D1/VNM/2018
Ngày công bố
12/06/2018
STT
29
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D1/VNM/2018
Ngày công bố
15/06/2018
STT
30
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-D1/VNM/2018
Ngày công bố
18/06/2018
STT
31
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-D1/VNM/2018
Ngày công bố
12/06/2018
STT
32
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D1/VNM/2018
Ngày công bố
12/06/2018
STT
33
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D1/VNM/2018
Ngày công bố
15/06/2018
STT
34
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
20-D1/VNM/2018
Ngày công bố
18/06/2018
STT
35
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D1/VNM/2018
Ngày công bố
22/03/2018
STT
36
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D1/VNM/2018
Ngày công bố
22/03/2018
STT
37
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
33-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
38
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D1/VNM/2018
Ngày công bố
08/03/2018
STT
39
Sản phẩm
Sản phẩm dinh dưỡng - Dielac Mama Gold - Hương cam
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-A5/VNM/2018
Ngày công bố
05/09/2018
STT
40
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-B3/VNM/2018
Ngày công bố
23/08/2018
STT
43
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (xanh biển)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-B3/VNM/2018
Ngày công bố
04/04/2018
STT
44
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (đỏ)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-B3/VNM/2018
Ngày công bố
04/04/2018
STT
45
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (cam)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-B3/VNM/2018
Ngày công bố
04/04/2018
STT
46
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
34-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
47
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-F3/VNM/2018
Ngày công bố
30/07/2018
STT
48
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-D4/VNM/2018
Ngày công bố
09/03/2018
STT
49
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-F1/VNM/2018
Ngày công bố
08/03/2018
STT
50
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
35-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
51
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
37-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
52
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/04/2018
STT
53
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D3/VNM/2018
Ngày công bố
04/05/2018
STT
54
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2018
Ngày công bố
04/05/2018
STT
55
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2018
Ngày công bố
04/05/2018
STT
56
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-C2/VNM/2018
Ngày công bố
18/08/2018
STT
57
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (xanh lá)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-B3/VNM/2018
Ngày công bố
04/04/2018
STT
58
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-B3/VNM/2018
Ngày công bố
23/04/2018
STT
59
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-B1/VNM/2018
Ngày công bố
23/04/2018
STT
60
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
11-F3/VNM/2018
Ngày công bố
14/08/2018
STT
61
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-F3/VNM/2018
Ngày công bố
14/08/2018
STT
62
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-F3/VNM/2018
Ngày công bố
28/05/2018
STT
63
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-F3/VNM/2018
Ngày công bố
11/04/2018
STT
64
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
31-C3/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
65
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
32-C3/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
66
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
33-C3/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
67
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
23-C3/VNM/2018
Ngày công bố
13/08/2018
STT
68
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
36-D3/VNM/2018
Ngày công bố
16/11/2018
STT
69
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-F3/VNM/2018
Ngày công bố
02/08/2018
STT
70
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-D2/VNM/2018
Ngày công bố
31/08/2018
STT
71
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-D2/VNM/2018
Ngày công bố
08/09/2018
STT
72
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
30-C3/VNM/2018
Ngày công bố
17/12/2018
STT
73
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C3/VNM/2019
Ngày công bố
21/01/2019
STT
74
Sản phẩm
Thức uống năng lượng hương cam đào - Vinamilk Power
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-F3/VNM/2019
Ngày công bố
17/04/2019
STT
75
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D4/VNM/2018
Ngày công bố
22/10/2018
STT
76
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
18-D1/VNM/2018
Ngày công bố
18/06/2018
STT
77
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
19-D1/VNM/2018
Ngày công bố
18/06/2018
STT
78
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-F1/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
79
Sản phẩm
Sữa đậu nành giàu đạm có đường - GoldSoy - Vinamilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F1/VNM/2018
Ngày công bố
06/07/2018
STT
80
Sản phẩm
Sữa đậu nành giàu đạm không đường - GoldSoy - Vinamilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-F1/VNM/2018
Ngày công bố
06/07/2018
STT
81
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
82
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
83
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
84
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D3/VNM/2018
Ngày công bố
25/07/2018
STT
85
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-D3/VNM/2018
Ngày công bố
25/07/2018
STT
86
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D3/VNM/2018
Ngày công bố
25/07/2018
STT
87
Sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng không đường Nhãn hiệu Vinamilk 100% sữa tươi - Học đường
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-C2/VNM/2018
Ngày công bố
18/08/2018
STT
88
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng - Vinamilk - 100% A2
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-C2/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
89
Sản phẩm
Sữa dinh dưỡng có đường - Vinamilk ADM Gold - Học đường
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
39-C3/VNM/2018
Ngày công bố
21/09/2018
STT
90
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-D2/VNM/2018
Ngày công bố
07/09/2018
STT
91
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-D2/VNM/2018
Ngày công bố
07/09/2018
STT
92
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-D2/VNM/2018
Ngày công bố
08/09/2018
STT
93
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-F3/VNM/2018
Ngày công bố
08/08/2018
STT
94
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-D1/VNM/2018
Ngày công bố
20/06/2018
STT
95
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
27-D3/VNM/2018
Ngày công bố
08/08/2018
STT
96
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
28-D3/VNM/2018
Ngày công bố
06/09/2018
STT
97
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
29-D3/VNM/2018
Ngày công bố
08/08/2018
STT
98
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
19-D3/VNM/2018
Ngày công bố
17/09/2018
STT
99
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
16-D3/VNM/2018
Ngày công bố
17/09/2018
STT
100
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
17-D3/VNM/2018
Ngày công bố
17/09/2018
STT
101
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-D1/VNM/2019
Ngày công bố
26/02/2019
STT
102
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-D1/VNM/2019
Ngày công bố
27/02/2019
STT
103
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-D1/VNM/2019
Ngày công bố
26/02/2019
STT
104
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2019
Ngày công bố
15/02/2019
STT
105
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2019
Ngày công bố
14/02/2019
STT
106
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D3/VNM/2019
Ngày công bố
14/02/2019
STT
107
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-D3/VNM/2019
Ngày công bố
15/02/2019
STT
108
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D3/VNM/2019
Ngày công bố
14/02/2019
STT
109
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D3/VNM/2019
Ngày công bố
14/02/2019
STT
110
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-C4/VNM/2019
Ngày công bố
15/02/2019
STT
111
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-C4/VNM/2019
Ngày công bố
15/02/2019
STT
112
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D3/VNM/2019
Ngày công bố
14/02/2019
STT
113
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-D2/VNM/2018
Ngày công bố
19/02/2019
STT
114
Sản phẩm
Sữa uống dinh dưỡng - Dielac Mama Gold - Hương Vani
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-C3/VNM/2019
Ngày công bố
04/03/2019
STT
115
Sản phẩm
Sản phẩm dinh dưỡng ít béo, bổ sung canxi - Vinamilk CanxiPro
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-A5/VNM/2019
Ngày công bố
06/03/2019
STT
116
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F3/VNM/2019
Ngày công bố
03/05/2019
STT
117
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-C3/VNM/2019
Ngày công bố
03/05/2019
STT
118
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng - Vinamilk 100% Organic
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-C2/VNM/2019
Ngày công bố
12/03/2019
STT
119
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D1/VNM/2019
Ngày công bố
18/03/2019
STT
120
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F1/VNM/2019
Ngày công bố
19/03/2019
STT
121
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-F1/VNM/2019
Ngày công bố
19/03/2019
STT
122
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-F1/VNM/2019
Ngày công bố
22/03/2019
STT
123
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-F1/VNM/2019
Ngày công bố
25/03/2019
STT
124
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-F3/VNM/2019
Ngày công bố
25/03/2019
STT
125
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C4/VNM/2019
Ngày công bố
22/03/2019
STT
126
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-C4/VNM/2019
Ngày công bố
22/03/2019
STT
127
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương táo nho - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C4/VNM/2019
Ngày công bố
22/03/2019
STT
128
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D3/VNM/2019
Ngày công bố
28/03/2019
STT
129