THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
31-D3/VNM/2018
Ngày công bố
13/11/2018
STT
02
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-C4/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
03
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-C4/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
04
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
13-D1/VNM/2018
Ngày công bố
11/06/2018
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D1/VNM/2018
Ngày công bố
14/06/2018
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-D1/VNM/2018
Ngày công bố
15/06/2018
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-D1/VNM/2018
Ngày công bố
12/06/2018
STT
08
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D1/VNM/2018
Ngày công bố
15/06/2018
STT
09
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-D1/VNM/2018
Ngày công bố
18/06/2018
STT
10
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-D1/VNM/2018
Ngày công bố
12/06/2018
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D1/VNM/2018
Ngày công bố
12/06/2018
STT
12
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D1/VNM/2018
Ngày công bố
15/06/2018
STT
14
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D1/VNM/2018
Ngày công bố
22/03/2018
STT
15
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D1/VNM/2018
Ngày công bố
22/03/2018
STT
16
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
33-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
17
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D1/VNM/2018
Ngày công bố
08/03/2018
STT
18
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-B3/VNM/2018
Ngày công bố
23/08/2018
STT
21
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (xanh biển)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-B3/VNM/2018
Ngày công bố
04/04/2018
STT
22
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (đỏ)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-B3/VNM/2018
Ngày công bố
04/04/2018
STT
23
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (cam)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-B3/VNM/2018
Ngày công bố
04/04/2018
STT
24
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
34-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
25
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-F3/VNM/2018
Ngày công bố
30/07/2018
STT
26
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
35-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
27
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
37-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
28
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/04/2018
STT
29
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D3/VNM/2018
Ngày công bố
04/05/2018
STT
30
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2018
Ngày công bố
04/05/2018
STT
31
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2018
Ngày công bố
04/05/2018
STT
32
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (xanh lá)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-B3/VNM/2018
Ngày công bố
04/04/2018
STT
33
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-B3/VNM/2018
Ngày công bố
23/04/2018
STT
34
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-B1/VNM/2018
Ngày công bố
23/04/2018
STT
35
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-F3/VNM/2018
Ngày công bố
11/04/2018
STT
36
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
36-D3/VNM/2018
Ngày công bố
16/11/2018
STT
37
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-F3/VNM/2018
Ngày công bố
02/08/2018
STT
38
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất thanh trùng Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-C1/VNM/2018
Ngày công bố
11/12/2018
STT
39
Sản phẩm
Sữa tươi thanh trùng có đường Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-C1/VNM/2018
Ngày công bố
11/12/2018
STT
40
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D4/VNM/2018
Ngày công bố
22/10/2018
STT
41
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
42
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
43
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
44
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D3/VNM/2018
Ngày công bố
25/07/2018
STT
45
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-D3/VNM/2018
Ngày công bố
25/07/2018
STT
46
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D3/VNM/2018
Ngày công bố
25/07/2018
STT
47
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-F3/VNM/2018
Ngày công bố
08/08/2018
STT
48
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
27-D3/VNM/2018
Ngày công bố
08/08/2018
STT
49
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
28-D3/VNM/2018
Ngày công bố
06/09/2018
STT
50
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
29-D3/VNM/2018
Ngày công bố
08/08/2018
STT
51
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
19-D3/VNM/2018
Ngày công bố
17/09/2018
STT
52
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
16-D3/VNM/2018
Ngày công bố
17/09/2018
STT
53
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
17-D3/VNM/2018
Ngày công bố
17/09/2018
STT
54
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2019
Ngày công bố
15/02/2019
STT
55
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2019
Ngày công bố
14/02/2019
STT
56
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D3/VNM/2019
Ngày công bố
14/02/2019
STT
57
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-D3/VNM/2019
Ngày công bố
15/02/2019
STT
58
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D3/VNM/2019
Ngày công bố
14/02/2019
STT
59
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D3/VNM/2019
Ngày công bố
14/02/2019
STT
60
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D3/VNM/2019
Ngày công bố
14/02/2019
STT
61
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng - Vinamilk 100% Organic
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-C2/VNM/2019
Ngày công bố
12/03/2019
STT
62
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D1/VNM/2019
Ngày công bố
18/03/2019
STT
63
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-F1/VNM/2019
Ngày công bố
22/03/2019
STT
64
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-F3/VNM/2019
Ngày công bố
25/03/2019
STT
65
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D3/VNM/2019
Ngày công bố
28/03/2019
STT
66
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-F3/VNM/2019
Ngày công bố
25/04/2019
STT
67
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
32-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
68
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
23-D3/VNM/2018
Ngày công bố
27/09/2018
STT
69
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
24-D3/VNM/2018
Ngày công bố
27/09/2018
STT
70
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
25-D3/VNM/2018
Ngày công bố
27/09/2018
STT
71
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
26-D3/VNM/2018
Ngày công bố
27/09/2018
STT
72
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
30-D3/VNM/2018
Ngày công bố
27/09/2018
STT
73
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-D1/VNM/2019
Ngày công bố
10/05/2019
STT
74
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D1/VNM/2019
Ngày công bố
10/05/2019
STT
75
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam - Vinamilk Yomilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-C4/VNM/2018
Ngày công bố
09/04/2018
STT
76
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
14-F3/VNM/2018
Ngày công bố
16/08/2018
STT
77
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu - Vinamilk Yomilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-C4/VNM/2018
Ngày công bố
09/04/2018
STT
78
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D2/VNM/2019
Ngày công bố
20/05/2019
STT
79
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D2/VNM/2019
Ngày công bố
20/05/2019
STT
80
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D2/VNM/2019
Ngày công bố
06/06/2019
STT
81
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
13-D3/VNM/2018
Ngày công bố
12/09/2018
STT
82
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
14-D3/VNM/2018
Ngày công bố
12/09/2018
STT
83
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
15-D3/VNM/2018
Ngày công bố
12/09/2018
STT
84
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
18-D3/VNM/2018
Ngày công bố
20/09/2018
STT
85
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
22-D3/VNM/2018
Ngày công bố
20/09/2018
STT
86
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-C2/VNM/2019
Ngày công bố
04/06/2019
STT
87
Sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng có đường Nhãn hiệu Vinamilk 100% Sữa tươi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-C2/VNM/2019
Ngày công bố
04/06/2019
STT
88
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D1/VNM/2019
Ngày công bố
06/06/2019
STT
89
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
21-D1/VNM/2018
Ngày công bố
24/12/2018
STT
90
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-C2/VNM/2019
Ngày công bố
05/04/2019
STT
92
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
13-D1/VNM/2019
Ngày công bố
17/07/2019
STT
93
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
13-D3/VNM/2019
Ngày công bố
23/07/2019
STT
94
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
14-D3/VNM/2019
Ngày công bố
20/07/2019
STT
95
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
15-D3/VNM/2019
Ngày công bố
23/07/2019
STT
96
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
14-F3/VNM/2019
Ngày công bố
23/08/2019
STT
97
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
15-F3/VNM/2019
Ngày công bố
23/08/2019
STT
98
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng - Vinamilk 100% sữa tươi - Học đường
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-C2/VNM/2019
Ngày công bố
20/08/2019
STT
99
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-E/VNM/2019
Ngày công bố
12/11/2019
STT
100
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-F4/VNM/2019
Ngày công bố
23/12/2019
STT
101
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-F3/VNM/2019
Ngày công bố
27/06/2019
STT
102
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D1/VNM/2020
Ngày công bố
15/04/2020