THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
31-D3/VNM/2018
Ngày công bố
13/11/2018
STT
02
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất thanh trùng - Vinamilk - 100% A2
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-C1/VNM/2018
Ngày công bố
05/07/2018
STT
03
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-C4/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
04
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-C4/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
13-D1/VNM/2018
Ngày công bố
11/06/2018
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D1/VNM/2018
Ngày công bố
14/06/2018
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-D1/VNM/2018
Ngày công bố
15/06/2018
STT
08
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-D1/VNM/2018
Ngày công bố
12/06/2018
STT
09
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D1/VNM/2018
Ngày công bố
15/06/2018
STT
10
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-D1/VNM/2018
Ngày công bố
18/06/2018
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-D1/VNM/2018
Ngày công bố
12/06/2018
STT
12
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D1/VNM/2018
Ngày công bố
12/06/2018
STT
13
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D1/VNM/2018
Ngày công bố
15/06/2018
STT
14
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
20-D1/VNM/2018
Ngày công bố
18/06/2018
STT
15
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D1/VNM/2018
Ngày công bố
22/03/2018
STT
16
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D1/VNM/2018
Ngày công bố
22/03/2018
STT
17
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
33-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
18
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D1/VNM/2018
Ngày công bố
08/03/2018
STT
19
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-B3/VNM/2018
Ngày công bố
23/08/2018
STT
20
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-B2/VNM/2018
Ngày công bố
23/04/2018
STT
21
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-B2/VNM/2018
Ngày công bố
23/04/2018
STT
22
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (xanh biển)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-B3/VNM/2018
Ngày công bố
04/04/2018
STT
23
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (đỏ)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-B3/VNM/2018
Ngày công bố
04/04/2018
STT
24
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (cam)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-B3/VNM/2018
Ngày công bố
04/04/2018
STT
25
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
34-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
26
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-F3/VNM/2018
Ngày công bố
30/07/2018
STT
27
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-F3/VNM/2018
Ngày công bố
21/03/2018
STT
28
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
35-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
29
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
37-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
30
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/04/2018
STT
31
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D3/VNM/2018
Ngày công bố
04/05/2018
STT
32
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2018
Ngày công bố
04/05/2018
STT
33
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2018
Ngày công bố
04/05/2018
STT
34
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (xanh lá)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-B3/VNM/2018
Ngày công bố
04/04/2018
STT
35
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-B3/VNM/2018
Ngày công bố
23/04/2018
STT
36
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-B1/VNM/2018
Ngày công bố
23/04/2018
STT
37
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-F3/VNM/2018
Ngày công bố
11/04/2018
STT
38
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
36-D3/VNM/2018
Ngày công bố
16/11/2018
STT
39
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-F3/VNM/2018
Ngày công bố
02/08/2018
STT
40
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D4/VNM/2018
Ngày công bố
22/10/2018
STT
41
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
42
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
43
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
44
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D3/VNM/2018
Ngày công bố
25/07/2018
STT
45
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-D3/VNM/2018
Ngày công bố
25/07/2018
STT
46
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D3/VNM/2018
Ngày công bố
25/07/2018
STT
47
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-F3/VNM/2018
Ngày công bố
08/08/2018
STT
48
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
27-D3/VNM/2018
Ngày công bố
08/08/2018
STT
49
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
28-D3/VNM/2018
Ngày công bố
06/09/2018
STT
50
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
29-D3/VNM/2018
Ngày công bố
08/08/2018
STT
51
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
19-D3/VNM/2018
Ngày công bố
17/09/2018
STT
52
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
16-D3/VNM/2018
Ngày công bố
17/09/2018
STT
53
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
17-D3/VNM/2018
Ngày công bố
17/09/2018
STT
54
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
32-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018