THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-C3/VNM/2018
Ngày công bố
09/06/2018
STT
02
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
19-C3/VNM/2018
Ngày công bố
06/07/2018
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
13-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
04
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
07
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
08
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-C3/VNM/2018
Ngày công bố
23/06/2018
STT
09
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-C2/VNM/2018
Ngày công bố
27/06/2018
STT
10
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-C2/VNM/2018
Ngày công bố
30/06/2018
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-C2/VNM/2018
Ngày công bố
30/06/2018
STT
12
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C2/VNM/2018
Ngày công bố
27/06/2018
STT
13
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất thanh trùng - Vinamilk - 100% A2
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-C1/VNM/2018
Ngày công bố
05/07/2018
STT
14
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-C2/VNM/2018
Ngày công bố
18/08/2018
STT
15
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
31-C3/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
16
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
32-C3/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
17
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
33-C3/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
18
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
23-C3/VNM/2018
Ngày công bố
13/08/2018
STT
19
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
30-C3/VNM/2018
Ngày công bố
17/12/2018
STT
20
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C3/VNM/2019
Ngày công bố
21/01/2019
STT
21
Sản phẩm
Sữa tươi tiệt trùng không đường Nhãn hiệu Vinamilk 100% sữa tươi - Học đường
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-C2/VNM/2018
Ngày công bố
18/08/2018
STT
22
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng - Vinamilk - 100% A2
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-C2/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
23
Sản phẩm
Sữa dinh dưỡng có đường - Vinamilk ADM Gold - Học đường
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
39-C3/VNM/2018
Ngày công bố
21/09/2018
STT
24
Sản phẩm
Sữa uống dinh dưỡng - Dielac Mama Gold - Hương Vani
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-C3/VNM/2019
Ngày công bố
04/03/2019
STT
25
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-C3/VNM/2019
Ngày công bố
03/05/2019
STT
26
Sản phẩm
Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng - Vinamilk 100% Organic
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-C2/VNM/2019
Ngày công bố
12/03/2019
STT
27
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
25-C3/VNM/2018
Ngày công bố
14/07/2018
STT
28
Sản phẩm
Sữa dinh dưỡng có đường - Vinamilk Happy Star
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-C3/VNM/2019
Ngày công bố
20/05/2019
STT
29
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
13-C3/VNM/2019
Ngày công bố
14/05/2019
STT
30
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-C3/VNM/2019
Ngày công bố
14/05/2019
STT
31
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-C3/VNM/2019
Ngày công bố
14/05/2019
STT
32
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
24-C3/VNM/2018
Ngày công bố
28/08/2018
STT
33
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
27-C3/VNM/2018
Ngày công bố
31/12/2018
STT
34
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
28-C3/VNM/2018
Ngày công bố
31/12/2018
STT
35
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
29-C3/VNM/2018
Ngày công bố
31/12/2018
STT
36
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-C2/VNM/2019
Ngày công bố
05/04/2019
STT
37
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-C2/VNM/2018
Ngày công bố
10/08/2018