THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
31-D3/VNM/2018
Ngày công bố
13/11/2018
STT
02
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
33-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
03
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
34-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
04
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
35-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
37-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
06
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/04/2018
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D3/VNM/2018
Ngày công bố
04/05/2018
STT
08
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2018
Ngày công bố
04/05/2018
STT
09
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2018
Ngày công bố
04/05/2018
STT
10
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
36-D3/VNM/2018
Ngày công bố
16/11/2018
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
12
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
13
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
14
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D3/VNM/2018
Ngày công bố
25/07/2018
STT
15
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-D3/VNM/2018
Ngày công bố
25/07/2018
STT
16
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D3/VNM/2018
Ngày công bố
25/07/2018
STT
17
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
27-D3/VNM/2018
Ngày công bố
08/08/2018
STT
18
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
28-D3/VNM/2018
Ngày công bố
06/09/2018
STT
19
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
29-D3/VNM/2018
Ngày công bố
08/08/2018
STT
20
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
19-D3/VNM/2018
Ngày công bố
17/09/2018
STT
21
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
16-D3/VNM/2018
Ngày công bố
17/09/2018
STT
22
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
17-D3/VNM/2018
Ngày công bố
17/09/2018
STT
23
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2019
Ngày công bố
15/02/2019
STT
24
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2019
Ngày công bố
14/02/2019
STT
25
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D3/VNM/2019
Ngày công bố
14/02/2019
STT
26
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-D3/VNM/2019
Ngày công bố
15/02/2019
STT
27
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D3/VNM/2019
Ngày công bố
14/02/2019
STT
28
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D3/VNM/2019
Ngày công bố
14/02/2019
STT
29
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D3/VNM/2019
Ngày công bố
14/02/2019
STT
30
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D3/VNM/2019
Ngày công bố
28/03/2019
STT
31
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
32-D3/VNM/2018
Ngày công bố
14/11/2018
STT
32
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
23-D3/VNM/2018
Ngày công bố
27/09/2018
STT
33
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
24-D3/VNM/2018
Ngày công bố
27/09/2018
STT
34
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
25-D3/VNM/2018
Ngày công bố
27/09/2018
STT
35
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
26-D3/VNM/2018
Ngày công bố
27/09/2018
STT
36
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
30-D3/VNM/2018
Ngày công bố
27/09/2018
STT
37
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
13-D3/VNM/2018
Ngày công bố
12/09/2018
STT
38
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
14-D3/VNM/2018
Ngày công bố
12/09/2018
STT
39
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
15-D3/VNM/2018
Ngày công bố
12/09/2018
STT
40
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
18-D3/VNM/2018
Ngày công bố
20/09/2018
STT
41
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
22-D3/VNM/2018
Ngày công bố
20/09/2018
STT
42
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
13-D3/VNM/2019
Ngày công bố
23/07/2019
STT
43
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
14-D3/VNM/2019
Ngày công bố
20/07/2019
STT
44
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
15-D3/VNM/2019
Ngày công bố
23/07/2019
STT
45
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-E/VNM/2019
Ngày công bố
12/11/2019