THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-D1/VNM/2018
Ngày công bố
02/08/2018
STT
02
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-D1/VNM/2018
Ngày công bố
02/08/2018
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-D1/VNM/2018
Ngày công bố
02/08/2018
STT
04
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C4/VNM/2018
Ngày công bố
12/07/2018
STT
05
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-C4/VNM/2018
Ngày công bố
12/07/2018
STT
06
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C4/VNM/2018
Ngày công bố
12/07/2018
STT
07
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
11-C4/VNM/2018
Ngày công bố
24/07/2018
STT
08
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
10-C4/VNM/2018
Ngày công bố
24/07/2018
STT
09
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-C4/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
10
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-C4/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
13-D1/VNM/2018
Ngày công bố
11/06/2018
STT
12
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D1/VNM/2018
Ngày công bố
14/06/2018
STT
13
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-D1/VNM/2018
Ngày công bố
15/06/2018
STT
14
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-D1/VNM/2018
Ngày công bố
12/06/2018
STT
15
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D1/VNM/2018
Ngày công bố
15/06/2018
STT
16
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-D1/VNM/2018
Ngày công bố
18/06/2018
STT
17
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-D1/VNM/2018
Ngày công bố
12/06/2018
STT
19
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D1/VNM/2018
Ngày công bố
15/06/2018
STT
21
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D1/VNM/2018
Ngày công bố
22/03/2018
STT
22
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D1/VNM/2018
Ngày công bố
22/03/2018
STT
23
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D1/VNM/2018
Ngày công bố
08/03/2018
STT
25
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-D2/VNM/2018
Ngày công bố
08/09/2018
STT
26
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
18-D1/VNM/2018
Ngày công bố
18/06/2018
STT
27
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
19-D1/VNM/2018
Ngày công bố
18/06/2018
STT
31
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-D1/VNM/2018
Ngày công bố
20/06/2018
STT
33
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-D1/VNM/2019
Ngày công bố
27/02/2019
STT
34
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-D1/VNM/2019
Ngày công bố
26/02/2019
STT
35
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-C4/VNM/2019
Ngày công bố
15/02/2019
STT
36
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-C4/VNM/2019
Ngày công bố
15/02/2019
STT
37
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương táo nho - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-C4/VNM/2019
Ngày công bố
15/02/2019
STT
38
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-D2/VNM/2018
Ngày công bố
19/02/2019
STT
39
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D1/VNM/2019
Ngày công bố
18/03/2019
STT
40
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C4/VNM/2019
Ngày công bố
22/03/2019
STT
41
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-C4/VNM/2019
Ngày công bố
22/03/2019
STT
42
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương táo nho - Vinamilk Susu IQ
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C4/VNM/2019
Ngày công bố
22/03/2019
STT
43
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-D1/VNM/2019
Ngày công bố
10/05/2019
STT
44
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D1/VNM/2019
Ngày công bố
10/05/2019
STT
45
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-D1/VNM/2019
Ngày công bố
10/05/2019
STT
46
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
09-D1/VNM/2019
Ngày công bố
10/05/2019
STT
47
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương cam - Vinamilk Yomilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-C4/VNM/2018
Ngày công bố
09/04/2018
STT
48
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu - Vinamilk Yomilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-C4/VNM/2018
Ngày công bố
09/04/2018
STT
49
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-C4/VNM/2018
Ngày công bố
02/10/2018
STT
50
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
13-C4/VNM/2018
Ngày công bố
02/10/2018
STT
51
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D2/VNM/2019
Ngày công bố
20/05/2019
STT
52
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D2/VNM/2019
Ngày công bố
20/05/2019
STT
53
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D2/VNM/2019
Ngày công bố
06/06/2019
STT
54
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D1/VNM/2019
Ngày công bố
06/06/2019
STT
55
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
21-D1/VNM/2018
Ngày công bố
24/12/2018
STT
56
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
13-D1/VNM/2019
Ngày công bố
17/07/2019
STT
57
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
11-D1/VNM/2019
Ngày công bố
09/10/2019
STT
59
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-D1/VNM/2019
Ngày công bố
12/11/2019
STT
60
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C4/VNM/2020
Ngày công bố
04/02/2020
STT
61
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-C4/VNM/2020
Ngày công bố
04/02/2020
STT
62
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D1/VNM/2020
Ngày công bố
15/04/2020