THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
34-D3/VNM/2018
Ngày công bố
21/01/2019
STT
02
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/04/2018
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D3/VNM/2018
Ngày công bố
04/05/2018
STT
04
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2018
Ngày công bố
04/05/2018
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2018
Ngày công bố
04/05/2018
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
08
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-D3/VNM/2018
Ngày công bố
23/07/2018
STT
09
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D3/VNM/2018
Ngày công bố
25/07/2018
STT
10
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-D3/VNM/2018
Ngày công bố
25/07/2018
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D3/VNM/2018
Ngày công bố
25/07/2018
STT
12
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
27-D3/VNM/2018
Ngày công bố
08/08/2018
STT
13
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
28-D3/VNM/2018
Ngày công bố
06/09/2018
STT
14
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
29-D3/VNM/2018
Ngày công bố
08/08/2018
STT
15
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
19-D3/VNM/2018
Ngày công bố
17/09/2018
STT
16
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
16-D3/VNM/2018
Ngày công bố
17/09/2018
STT
17
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
17-D3/VNM/2018
Ngày công bố
17/09/2018