THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-D4/VNM/2018
Ngày công bố
09/03/2018
STT
02
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D4/VNM/2018
Ngày công bố
22/10/2018
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-D4/VNM/2018
Ngày công bố
06/07/2018