THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-F1/VNM/2018
Ngày công bố
08/03/2018
STT
02
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-F1/VNM/2018
Ngày công bố
16/07/2018
STT
03
Sản phẩm
Sữa đậu nành giàu đạm có đường - GoldSoy - Vinamilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F1/VNM/2018
Ngày công bố
06/07/2018
STT
04
Sản phẩm
Sữa đậu nành giàu đạm không đường - GoldSoy - Vinamilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-F1/VNM/2018
Ngày công bố
06/07/2018
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-F1/VNM/2019
Ngày công bố
19/03/2019
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-F1/VNM/2019
Ngày công bố
19/03/2019
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-F1/VNM/2019
Ngày công bố
22/03/2019
STT
08
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-F1/VNM/2019
Ngày công bố
25/03/2019
STT
09
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-F1/VNM/2019
Ngày công bố
30/05/2019