THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Lọc theo nhóm sản phẩm
STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-F3/VNM/2018
Ngày công bố
08/08/2018
STT
02
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-F3/VNM/2018
Ngày công bố
02/08/2018
STT
03
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
11-F3/VNM/2018
Ngày công bố
14/08/2018
STT
04
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-F3/VNM/2018
Ngày công bố
14/08/2018
STT
05
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
10-F3/VNM/2018
Ngày công bố
14/08/2018
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-F3/VNM/2018
Ngày công bố
30/07/2018
Trang
1
trên 2