THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Lọc theo nhóm sản phẩm
STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D4/VNM/2018
Ngày công bố
22/10/2018
STT
02
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố

01-D4/VNM/2018

Ngày công bố
09/03/2018