Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk

Certificate of EU ORGANIC


Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk

Certificate of “The first organic dairy farm in Vietnam to be certified with EU Organic standard”


Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk

No

growth hormones

Sữa tươi Vinamilk

No

antibiotic residue

Sữa tươi Vinamilk

No

pesticides

Nutritional information

per 100 ml


Các vitamin và khoáng chất có sẵn trong sữa tươi
Vitamins and minerals are present in fresh milk
Sữa tươi Vinamilk

59,7 kcal

Năng lượng

Energy

Sữa tươi Vinamilk

3,1 g

Chất đạm

Protein

Sữa tươi Vinamilk

3,3 g

Chất béo

Fat

Sữa tươi Vinamilk

4,4 g

Hydrat carbon

Carbohydrate

Sữa tươi Vinamilk

Products

& Packaging


Sữa tươi Vinamilk
Sữa tươi Vinamilk

EU organic certified
100% Organic Milk

Plain, 1 litre
Sữa tươi Vinamilk

SEU organic certified
100% Organic Milk

Plain, 180ml